algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemene voorwaarden van PULSE dansschool

Inschrijving:
Er dient schriftelijk te worden aangemeld middels een inschrijfformulier. Dit kan via de website (www.pulsedansschool.nl). Indien er te weinig aanmeldingen voor een les zijn, dan behoudt PULSE dansschool zich het recht voor de les te laten vervallen. Indien er te veel aanmeldingen voor een les zijn, dan worden deze op een wachtlijst geplaatst. De verwerking geschiedt op volgorde van aanmelden. Nieuwe leden betalen éénmalig € 5,- inschrijfgeld.

Lessen:
De lessen duren één, één en een kwart of anderhalf uur. Het reguliere lesjaar loopt van september t/m juni. Tijdens de basisschoolvakanties en tijdens algemene feestdagen zijn er geen lessen. Indien een leerling niet kan deelnemen aan de les dient dit vooraf te worden gemeld aan de betreffende docent. Er wordt geen contributie geretourneerd. Indien een les niet door kan gaan door afwezigheid van de (vervangende) docenten, zal deze les in overleg met de leerlingen op een ander tijdstip worden ingehaald.

Opzeggen:
Er dient per betaalperiode schriftelijk te worden opgezegd middels een uitschrijfformulier. Dit kan via de website (www.pulsedansschool.nl)

Algemeen:
Er dient sport- en/of danskleding gedragen te worden tijdens de lessen. De kleding mag de leerling en het zicht van de docenten niet belemmeren. De docenten behouden zich het recht voor leerlingen die niet gepast gekleed zijn te weigeren tot de les. Leerlingen worden door de docenten in de betreffende leeftijdsgroep geplaatst.

Financiën:
Per nieuw dansseizoen worden door PULSE dansschool de tarieven schriftelijk naar de leerlingen gecommuniceerd. Er wordt betaald doormiddel van een automatische incasso. De leerling dient hiervoor een machtiging af te geven aan PULSE dansschool. Deze machtiging kun je hier printen. Er wordtvooraf per maand, per half jaar (voor 15 september en 15 februari) of per jaar (voor 15 september) geïncasseerd.
Bij niet tijdige betaling wordt de leerling de toegang tot de les geweigerd.
Er wordt in principe geen contributie gerestitueerd.

Aansprakelijkheid:
PULSE dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, verwisseling of diefstal van goederen. Tevens kan PULSE dansschool niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de les opgelopen lichamelijk letsel.